Dinbych, Sir Ddinbych

Available in:

Hyb Sense Dinbych yw ein canolfan newydd sbon, yn agor yn 2023 yn Sir Ddinbych.

Man lle nad oes neb yn cael ei adael allan o fywyd

Cwrdd â phobl eraill, darganfod diddordebau cyffredin a gwneud ffrindiau newydd yn hyb Sense Dinbych.

Mae hyb Sense Dinbych yn agor yn 2023. Byddwn yma i unrhyw un sydd angen cymorth gyda nam ar y clyw, nam ar y golwg, anabledd corfforol, awtistiaeth ac anableddau dysgu, ni waeth beth yw eich oedran.

“Mae Elisa yn cael y cyfle i dreulio amser mewn lle fel Hyb Sense Gogledd Cymru, yn annibynnol oddi wrthym ni, yn fan lle gall hi ddysgu ac ymarfer sgiliau newydd a rhyngweithio ag eraill y tu allan i aelodau’r teulu yn golygu cymaint. Mae’n amhrisiadwy i ni fel rhieni ac iddi hi fel unigolyn.”

Rhiant

Dull Sense

Nid dim ond lle i dreulio’ch diwrnod yw hyb Sense Dinbych – mae’n fan lle gallwch ddysgu sgiliau newydd, mynegi eich hun a rhoi cynnig ar bob math o weithgareddau newydd.

Mae ein hymagwedd synhwyraidd arbennig yn sicrhau eich bod yn gallu cyfathrebu, archwilio’r byd a mynegi eich hun mewn ffordd sy’n addas i chi. A byddwch yn cael eich cefnogi gan staff medrus a chyfeillgar i wneud eich dewisiadau eich hun.

Bydd gennych eich cynllun gofal a chymorth personol eich hun, yn seiliedig ar eich dewisiadau a’ch diddordebau. A gallwch fwynhau cymysgedd o weithgareddau – un-i-un neu gyda phobl eraill – yn hyb Sense Dinbych ac allan yn y gymuned.

Ymlaciwch mewn amgylchedd diogel

Mae gan hyb Sense Dinbych gyfleusterau ac offer arbennig i wneud cyfathrebu, dysgu a symud o gwmpas yn haws.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Gofod gweithgaredd mawr a dwy ystafell weithgareddau lai gydag offer codi.
 • Ystafell synhwyraidd.
 • Ystafell dechnoleg drochi a chynhwysol.
 • Fflat hyfforddi sgiliau byw’n annibynnol gydag ystafell wely, ystafell ymolchi a chegin.
 • Dwy ystafell ymolchi hygyrch gyda bath synhwyraidd a theclyn codi.
 • Gardd synhwyraidd.
 • Gwybodaeth i ymwelwyr.

Beth ydyn ni’n ei gynnig?

 • Rhaglenni celfyddydau, chwaraeon a lles.
 • Sesiynau chwarae i blant dan wyth oed.
 • Helpu i ddod o hyd i leoliadau gwaith, swyddi a chael cymorth ychwanegol yn y gweithle.
 • Gwasanaethau dydd i feithrin sgiliau bywyd fel coginio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
 • Cyfleoedd ar gyfer seibiannau byr oddi cartref.

Bydd ymgynghorwyr arbenigol, artistiaid anabl, elusennau lleol, rhieni, gofalwyr a phobl anabl i gyd yn ymwneud â chreu hyb Sense yn Ninbych.

Cysylltu

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi nawr, neu os hoffech chi roi eich enw i lawr i gael eich atgoffa am y diwrnod agor, rhowch wybod i ni.