Gwasanaethau Sense yng Nghymru

Available in:

Sicrhewch y gefnogaeth sy’n iawn i chi gyda Sense: boed yn wasanaethau dydd, cefnogaeth gymunedol neu fyw gyda chymorth. Rydyn ni yma i chi, ar draws gogledd a de Cymru.

Hybiau Sense yn Ninbych a Chaerffili

Mae hybiau Sense yn ganolfannau dydd hygyrch sy’n dod â’r gymuned ynghyd. Maent yn cynnal digwyddiadau cynhwysol ar gyfer pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl, i leihau unigrwydd a hybu lles.

Mae ein hybiau yng Nghymru yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i bobl anabl, gan gynnwys:

  • Gweithgareddau celfyddydol a chwaraeon.
  • Sesiynau synhwyraidd a chwarae meddal.
  • Addysgu sgiliau bywyd allweddol.
  • Cefnogaeth arbenigol i bobl sy’n ddall fyddar.

Mae dwy ganolfan Sense yng Nghymru: hyb Sense Dinbych (yn agor yn 2023) a hyb Sense Caerffili.

Cefnogaeth yn eich cymuned

Lin Wallace, a Sense Living tenant, and a support worker laughing together.

Angen help i gyfathrebu, neu i gyflawni tasgau o ddydd i ddydd?

Mae Sense yn cynnig cymorth un-i-un i bobl gydag anableddau cymhleth ym mhob rhan o Gymru.

Mae Sense yn cefnogi pobl i gymryd rhan yn eu cymunedau. Chi sydd i benderfynu sut olwg sydd ar hynny.

Efallai eich bod am chwarae bingo, sblasio o gwmpas eich pwll lleol neu fynd i weld eich meddyg teulu.

Rydym yn cefnogi ein cleientiaid gyda phethau fel:

  • Darllen eu post a gwneud galwadau ffôn.
  • Cymryd rhan mewn clybiau cymdeithasol.
  • Gweithgareddau ymarfer corff a hamdden.
  • Siopa.

Rydym hefyd yn cynnig cymorth un-i-un i bobl sy’n byw mewn gofal preswyl.

Os hoffech siarad am sut y gallwn eich cefnogi, cysylltwch â ni.

Darllenwch fwy am gefnogaeth gymunedol gan Sense.

Byw gyda Chymorth yn Nhonypandy

Mae Byw gyda Chymorth ar gyfer pobl sydd eisiau byw’n annibynnol, ond sydd angen ychydig o gymorth ychwanegol o hyd.

Rydym yn cynnig Byw gyda Chymorth i bobl ag anableddau cymhleth yn Nhonypandy, Rhondda Cynon Taf. Nid oes rhaid i chi fod yn byw yn yr ardal hon i gael eich cyfeirio at y gwasanaeth hwn.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â thîm Sense Cymru.

Darganfod mwy am Fyw gyda Chymorth.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch â thîm Sense Cymru yng ngogledd neu dde Cymru.