CanolBwynt Cymru

Mae Sense Cymru yn darparu ystod o wasanaethau ar draws Cymru i bobl fyddarddall a’u teuluoedd.

Er bod ein gwaith yn canolbwyntio’n bennaf ar bobl sydd wedi colli eu golwg a’u clyw – i raddau sy’n golygu eu bod yn cael trafferthion o ran symud, cael mynediad i wybodaeth a chyfathrebu – rydym hefyd yn gweithio gydag unigolion sydd wedi colli eu golwg neu eu clyw ac sydd ag anableddau eraill.

Sut rydym yn helpu

Mae gan Sense Cymru staff sy’n gweithio yng ngogledd, canolbarth, gorllewin a de Cymru, ac mae ein gwasanaethau’n cynnwys y canlynol:

  • Darparu cymorth arbenigol un i un ar gyfer pobl fyddarddall trwy gyfrwng tywyswyr cyfathrebu a swyddogion ymyrryd
  • Darparu allgymorth i blant, teuluoedd ac oedolion byddarddall yn eu cartrefi eu hunain
  • Cynnal asesiadau arbenigol o oedolion a phlant byddarddall
  • Cynnal ystod o gyrsiau hyfforddi
  • Ymgyrchu ar lefel leol a chenedlaethol
  • Cynnig cyngor ynghylch polisi ac ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol
  • Cynnig cyngor arbenigol ynghylch dallineb-byddardod i gydweithwyr yn y sector statudol, y sector annibynnol a’r sector gwirfoddol.

Cymorth yn y gymuned

“Hoffwn ddiolch i chi am eich help a’ch anogaeth ac am ymweld â mi yn fy nghartref. Oherwydd fy mhroblemau iechyd a’r ffaith bod y cyffuriau sy’n gysylltiedig â nhw wedi fy ngwanhau, dyma’r unig ffordd y gallaf fynd allan.

“Unwaith eto, diolch yn fawr iawn i chi i gyd am eich caredigrwydd dros y blynyddoedd.”
Dynes fyddarddall, 85 oed

“Rwy’n elwa cymaint o’r gwasanaeth. Mae cael help i gyfathrebu’n golygu llawer i mi. Heb y gwasanaeth hwn, ni fyddai gennyf yr hyder i fynd allan ar fy mhen fy hun. Mae pobl mor ddiamynedd. Rwy’n ddiolchgar iawn i chi."

“Mae’r pleser yr wyf yn ei gael o ddefnyddio’r gwasanaeth yn ddifesur.”
Pobl sy’n defnyddio gwasanaeth Tywyswyr Cyfathrebu

Cymryd seibiant

Mae gan Sense Cymru gaban gwyliau ym Mharc Cenedlaethol prydferth Arfordir Penfro, a gellir archebu’r caban gwyliau trwy gysylltu â swyddfa Merthyr Tudful.

Mae’r caban gwyliau’n gwbl hygyrch ac mae’n addas i’r sawl sy’n defnyddio cadair olwyn. Rhoddir blaenoriaeth i bobl fyddarddall a’u teuluoedd.

Cymorth pellach

Mae gan Sense Cymru gysylltiadau ardderchog â chydweithwyr sy’n gweithio i Sense ar draws y DU, a gall gael mynediad i ystod o wasanaethau a gynigir ar lefel y DU. Er enghraifft, gall Sense gynnig cymorth a chyngor cyfreithiol i bobl fyddarddall y gallai fod angen gwybodaeth arnynt am eu hawl i wasanaethau neu unrhyw faterion eraill sy’n ymwneud â’r ffaith eu bod yn fyddarddall.

Ymunwch â ni

A oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni? Os felly, cymerwch gip ar ein tudalennau Gweithio gyda ni a Swyddi gwag cyfredol, a’r tudalennau Gwirfoddoli yn ein hadran Cymryd rhan. Mae ein prif swyddfa ym Merthyr Tudful, ac mae modd cyrraedd y swyddfa’n hwylus ar hyd y ffyrdd neu drwy ddefnyddio’r cysylltiadau rheilffordd sydd ddwy funud o’r swyddfa.

Os oes gennych gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni yn swyddfa Merthyr Tudful ac fe wnawn ni ein gorau glas i’ch helpu.

CanolBwynt Cymru
Parc Busnes Caerffili
Heol y Fan
Caerffili
CF83 3ED

E-bost:  cymruenquiries@sense.org.uk
Ffôn:   0300 330 9280
Ffôn testun:  0300 330 9282
Ffacs:  0300 330 9281


Edrychwch ar fap mwy o faint

First published: Wednesday 5 September 2012
Updated: Tuesday 20 October 2015