Being Me! A supported journey into adulthood

Cymraeg

The Being Me! project aims to improve the experience of transition from school into adult life for deafblind/multi-sensory impaired (MSI) young people living in South-East Wales.

Ariennir gan y Loteri | Lottery fundedIt is funded by a grant from the Big Lottery Fund and will run for 5 years from 1 September 2013.

Who is it for?

 • Deafblind/MSI young people aged 14-25 and their families
 • Single-sensory impaired young people with additional needs, aged 14 to 25 years, and their families

What will the project do?

Being Me | Fi ydw i! Transition 14-25

Working with a range of partners we will:
 • Provide specialist support to parents/carers, young people and their families
 • Increase opportunities to make friends and socialise
 • Offer a range of activities for deafblind/MSI young people
 • Offer sessions to help develop life skills
 • Provide sensory sessions to help develop social skills, self-confidence and self-awareness
 • Offer taster sessions to encourage young people to participate in sports, leisure and creative arts activities
 • Offer support to families when planning for transition by attending transition meetings and annual reviews
 • Raise awareness of the transition support available with schools, colleges and other organisations
 • Identify suitable local day provision, respite provision and residential homes and colleges
 • Help young people to develop their understanding and make their own choices
 • Work individually with young people, their parents/carers and local agencies offering the support needed to access services
 • Where local provision is not suitable, we will seek to inform and influence the future planning of organisations such as the Local Authority, Health Boards, etc in relation to services for MSI children.

For more information please contact:

Senior Young People and Transition Development Worker
Tel: 0300 330 9280
Email: beingme@sense.org.uk
Download a bilingual leaflet with information on the Being Me! project (PDF)
 

Fi ydw i: Cymorth ar hyd y daith i fod yn oedolyn

Nod y prosiect ‘Fi ydw i!’ yw gwella profiad pobl ifanc fyddarddall/â nam amlsynhwyraidd sy’n byw yn ne-ddwyrain Cymru, wrth iddynt bontio o’r ysgol i’w bywyd fel oedolion.

Caiff y prosiect ei ariannu gan grant oddi wrth y Gronfa Loteri Fawr, a bydd yn para am 5 mlynedd gan ddechrau ar 1 Medi 2013.

Ar gyfer pwy y mae’r prosiect?

 • Pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sy’n fyddarddall/sydd â nam amlsynhwyraidd, a’u teuluoedd
 • Pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sydd â nam ar eu golwg neu’u clyw ac sydd ag anghenion ychwanegol, a’u teuluoedd

Beth y bydd y prosiect yn ei wneud?

Gan weithio gydag ystod o bartneriaid byddwn:

 • Yn darparu cymorth arbenigol i rieni/gofalwyr, pobl ifanc a’u
  teuluoedd
 • Yn cynyddu cyfleoedd i wneud ffrindiau a chymdeithasu
 • Yn cynnig ystod o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc sy’n fyddarddall/sydd â nam amlsynhwyraidd
 • Yn cynnig sesiynau i’w helpu i ddatblygu sgiliau bywyd
 • Yn cynnig sesiynau synhwyraidd i’w helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol, hunanhyder a hunanymwybyddiaeth
 • Yn cynnig sesiynau blasu sy’n annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon, gweithgareddau hamdden a gweithgareddau ym maes y celfyddydau creadigol
 • Yn cynnig cymorth i deuluoedd wrth iddynt gynllunio ar gyfer y broses bontio trwy fynychu cyfarfodydd pontio ac adolygiadau blynyddol
 • Yn codi ymwybyddiaeth o’r cymorth pontio sydd ar gael gydag ysgolion, colegau a sefydliadau eraill
 • Yn nodi cyfleusterau addas yn lleol o ran darpariaeth gofal dydd, darpariaeth gofal seibiant a chartrefi a cholegau preswyl
 • Yn helpu pobl ifanc i ddatblygu eu dealltwriaeth a gwneud eu dewisiadau eu hunain
 • Yn gweithio’n unigol gyda phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr ac asiantaethau lleol gan gynnig y cymorth y mae ei angen arnynt i gael mynediad i wasanaethau
 • Os nad yw’r ddarpariaeth leol yn addas, byddwn yn ceisio llywio’r gwaith o gynllunio ar gyfer y dyfodol ac yn ceisio dylanwadu ar y gwaith cynllunio hwnnw a wneir gan sefydliadau megis Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd c ati mewn perthynas â gwasanaethau i blant â nam amlsynhwyraidd

Sense Cymru logoI gael rhagor o wybodaeth cysylltwch I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r:

Uwch-weithiwr Datblygu a Phontio i Bobl Ifanc
Ffôn: 0300 330 9280 E-bost: beingme@sense.org.uk

 

First published: Wednesday 11 February 2015
Updated: Monday 9 October 2017