Accessible Healthcare Standards (Wales)

Accessible health services for deafblind people

Latest update: One year on: the All Wales Standards for communication and information for people with sensory loss - report by Action on Hearing Loss Cymru, RNIB Cymru and Sense Cymru

Sense Cymru welcomed the Welsh Government’s introduction of the ‘All Wales Standards for communication and Information for people with sensory loss’ in December 2013. These standards were the first of their kind across the UK.

The accessible communication and information standards say that:

 • Surgeries and hospitals should ask you about your communication needs and record this information

 • Staff should be sensitive to your needs and trained to communicate effectively with you

 • A BSL or deafblind manual interpreter will be available if you request one;

 • Appointment letters and information will be available in a format that is accessible to you, such as large print, braille or audio;

 • Loop systems should be installed, and staff should know how to use them;

 • Hospitals should be well-lit and have clear signs so that it is easier to find your way around;

 • You should be able to make or change an appointment through a variety of methods, such as telephone, email, text messaging, text phones and websites.

Sense Cymru works with the NHS Wales Centre for Equality and Human Rights as well as Local Health Boards across Wales to advise and monitor the implementation of these standards.

One year after the publication of the Standards, Sense Cymru, Action on Hearing Loss Cymru and RNIB Cymru wanted to find out what impact the Standards have had on people living with sensory loss.  Put simply, patients were not seeing the increased accessibility they were promised. Read the full report.


Gwasanaethau iechyd hygyrch i bobl fyddarddall

Croesawodd Sense Cymru cyhoeddu'r ‘Safonau Cymru Gyfan ar gyfer cyfathrebu a gwybodaeth i bobl sydd â nam ar eu synhwyrau’ gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2013. Dyma'r safonau cyntaf o'u math ar draws y DU.

Mae’r safonau cyfathrebu a gwybodaeth hygyrch yn dweud:

 • Dylai meddygfeydd teulu ac ysbytai ofyn i chi am eich anghenion cyfathrebu a chofnodi'r wybodaeth hon

 • Dylai staff fod yn sensitif i'ch anghenion ac wedi’u hyfforddi i gyfathrebu'n effeithiol â chi

 • Bydd dehonglydd BSL neu dehonglydd llaw ar gyfer pobl fyddarddall fod ar gael os byddwch yn gofyn am un

 • Bydd llythyrau apwyntiadau a gwybodaeth ychwanegol fod ar gael mewn fformat sy'n hygyrch i chi, megis print bras, Braille neu sain

 • Dylai systemau dolen cael eu gosod, a dylai staff wybod sut i'w defnyddio

 • Dylai ysbytai fod wedi’u goleuo'n dda, gydag arwyddion clir fel eu bod yn haws i chi ffeindio’ch ffordd o gwmpas

 • Dylech allu gwneud neu newid apwyntiad drwy amrywiaeth o ddulliau, megis dros y ffôn, e-bost, negeseuon testun, ffonau testun ac arlein.

Mae Sense Cymru’n gweithio gyda Chanolfan y GIG Cymru ar gyfer Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Byrddau Iechyd Lleol ledled Cymru i gynghori a monitoro gweithredu’r safonau hyn.

Blwyddyn ar ôl cyhoeddi’r Safonau, roedd Sense Cymru, Action on Hearing Loss Cymru a RNIB Cymru am wybod sut mae’r Safonau wedi effeithio ar bobl sy’n byw â nam synhwyraidd. O’i roi’n syml – nid oedd cleifion yn gweld y cynnydd mewn hygyrchedd a addawyd iddynt.  Darllenwch yr adroddiad llawn

First published: Thursday 9 October 2014
Updated: Tuesday 1 December 2015